ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

(17-09-2013)

 

Van: BliQ op Interieurontwerp KvK: 54569508

Diepengoor 6

7591 BW  DENEKAMP

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: BliQ op

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer

Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. De dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit het geven van informatie, adviezen en begeleiding bij interieurontwerpen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens uitvoeren.

3.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdracht-nemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke opdrachtgever dient te verschaffen. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door opdrachtnemer vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5. Tarief

5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.

5.2. Indien een vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij

daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

________________________________________________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden BliQ op verkoop producten

17-9-2013

 

Op alle overeenkomsten en bestellingen van BliQ op zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

1. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s incl. BTW, excl. verzendkosten.

2. Bestellingen

Zodra u een bestelling heeft gedaan, ontvangt u van BliQ op een bevestiging per email. In deze bevestiging ziet u uw bestelling incl. BTW en incl. de verzendkosten. Maak de bestelmodus helemaal af: mocht er iets onverhoopt mis zijn gegaan, neem dan evt. contact op met info@bliqop.nl

3. Betaling

Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden op banknummer 17.12.64.320

De gegevens hiervoor ziet u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft gedaan. Deze ontvangt u per email. Vermeld uw ordernummer hierbij. Is de betaling niet binnen 7 dagen bijgeschreven op de bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling.

U kunt eventueel ook uw bestelde artikel af komen halen als u in de buurt woont. Dit kan echter alleen op afspraak. Uiteraard komen er dan geen verzendkosten bij. U kunt dan direct contant afrekenen.

Wanneer de betaling is ontvangen wordt binnen twee werkdagen de bestelling verzonden. Uitzondering hierop zijn vakantieperiodes.

4. Voorraad

Soms kan het zijn dat een artikel uitverkocht is. Dit is zichtbaar op de website. Indien gewenst wordt het artikel zo snel mogelijk besteld.

5. Verzendkosten

Voor alle zendingen hanteren wij de Post NL tarieven. Voor verzendingen naar het buitenland worden de desbetreffende posttarieven van het betreffende land gehanteerd.

Artikelen worden met uiterste zorg verpakt en verzonden. Verzendingen vinden altijd aangetekend plaats. BliQ op is daardoor niet aansprakelijk voor evt. verzendschade of door verzending ontstane gebreken aan de artikelen. Schade aan of vermissing van artikelen moet onverwijld worden gemeld bij de betreffende bezorgdienst/vervoerder..

6. Artikelen retourneren

Voldoet een artikel niet aan uw verwachtingen, dan hebt u als koper het recht het artikel binnen 14 dagen te retourneren. Het artikel moet dan wel ongeschonden en weer netjes ingepakt retour worden gezonden naar BliQ op. De kosten zijn voor rekening van de koper. Indien het artikel goed is ontvangen, stort BliQ op het aankoopbedrag excl. verzendkosten retour op rekening van de koper.

7. Privacy

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en wordt deze informatie niet aan derden verstrekt.

8. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

BliQ op houdt zich het recht voor, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.

9. Copyright

Niets van deze site (afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder dit eerst met BliQ op te overleggen.

10. Maat- en kleurverschil

Het kan natuurlijk voorkomen dat een maat of kleur iets af kan wijken van het getoonde artikel op de site. Dit soort kleine afwijkingen geven u als koper niet het recht het artikel te retourneren.

11. Overmacht door derden

BliQ op staat niet in voor situaties van overmacht zoals b.v. vertraging door verzending of schade door derden ten tijde van verzending.